Sarantis širom sveta


Posetite našu grupnu stranicu

Sarantis Grupacija| Engleski jezik

Ili odaberite lokaciju

SARANTIS BEOGRAD

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

 

NEDOZVOLJENO PONAŠANJE

Možemo koristiti informacije koje sakupimo i/ili primimo o vama da ispitamo i pomognemo u sprečavanju nelegalnih radnji ili radnje koje ugrožavaju našu mrežu ili na drugi način dovode u pitanje odredbe veb sajta.

 

USLOVI I ODREDBE

Molim vas da pročitate pažljivo sledeće uslove  i odredbe ("Odredbe") pošto oni određuju vaš status kao Korisnika- Člana veb sajta GR. SARANTIS SA. Povezivanjem na i romingom na ovaj veb sajt, vi prihvatate da se obavežete ovim odredbama, kako se one povremeno modifikuju.  GR. SARANTIS SA može, iz nekog razloga i bez obaveštenja, da menja ove Uslove. GR. SARANTIS SA će uložiti napor da ukaže na sve promene ovih Uslova tako što će davati objave na početnoj stranici ovog veb sajta.  Nastavak korišćenja ovog veb sajta posle efektivnog datuma neke promene ovih Odredbi smatraće se kao vaše prihvatanje tih promena.

 

OBAVEZE KORISNIKA- ČLANA

 1. Vaš status kao člana ovog veb sajta je lično vaš i zbog toga ne treba da ga delite sa bilo kojom drugom osobom. U slučaju kada vam se dodeli korisničko ime i/ili šifra ili neka druga informacija tokom vaše registracije, vi prihvatate da budu osigurane i  poverljive i slažete se da (a) obavestite GR. SARANTIS SA čim postanete svesni nekog neovlašćenog otkrivanja ili upotrebe vašeg ličnog korisničkog imena i/ili šifre (b) vi ste odgovorni za svaki gubitak ili štetu nastalu zbog te neovlašćene upotrebe ili otkrivanja. 
 2. Vi ste odgovorni za davanje sve opreme koja je potrebna za pristup veb sajtu i za sve tarife u vezi sa trećim stranama (npr. telefonske tarife i tarife Provajdera internet usluga).
 3. Prihvatate da koristite ovaj veb sajt samo u skladu sa ovim Odredbama. U slučaju da vaše neovlašćeno korišćenje ovog veb sajta dovede do gubitka ili štete nekoj osobi koja će zbog toga da podnese zahtev protiv GR. SARANTIS SA, slažete se da izvršite kompenzaciju GR. SARANTIS SA za sve gubitke / ili štete koje proizilaze iz toh odštetnog zahteva.
 4. Kao član ovog veb sajta vi se obavezujete:

- Da koristite ovaj ve bsajt u skladu sa pisanim instrukcijama o kojima ćete biti obavešteni povremeno od strane GR. SARANTIS SA i nećete koristiti veb sajt u bilo koju svrhu osim onu za koju je namenjen u skladu sa ovim Odredbama ili ako drugačije nije navedeno u publikacijama ili objavama GR. SARANTIS SA,

- Da bez saznanja ili nenamerno reagujete, kada koristite veb sajt, na odredbe ili neke legalne ili regulatorne zahteve bilo kog kompetentnog organa koji ima jurisdikciju nad vama ili nekoj radnji koju preduzmete,

- Ne koristite veb sajt za neovlašćene pokušaje pristupu sistemima GR. SARANTIS SA ili mrežama treće strane

- Ne koristite veb sajt da obavljate poslove ili druge aktivnosti ili da se bavite aktivnostima koje su zakonski zabranjene,

- Ne koristite veb sajt da prosleđujete materijal koji je pogrdan, uvredljiv ili preteći po svom sadržaju ili ugrožava prava trećih strana, ili iz razloga izazivanja uznemirenja, štete ili nepotrebne brige nekoj trećoj strani, ili slanje poruka za koje znate da su lažne ili da koristite veb sajt za takve ciljeve,

- Odmah da obavestite GR. SARANTIS SA u vezi nekim zahtevom ili radnjom bilo koje prirode protiv vas zbog bilo kakve upotrebe veb sajta i, na zahtev GR. SARANTIS SA, odmah da prekinete transakciju zbog koje je optužba načinjena, i

- Da odmah obavestite GR. SARANTIS SA u vezi bilo kakve promene koja utiče na detalje vaše registracije.  Vaša je odgovornost da obezbedite da se detalji vaše registracije s ažuriraju

- Da ste obavezani svim odredbama korišćenja veb sajta.

 

 1. PREKID. Možete prekinuti vaše članstvo na ovom veb sajtu u svako doba tako što ćete obavestiti GR. SARANTIS SA.

 

 1. GR. SARANTIS SA može da po svom diskrecionom pravu u svako doba, ukine odredbe veb sajta, ili nekog njegovog dela, sa ili bez da vas obavesti. U slučaju da GR. SARANTIS SA raskine odredbu ovog veb sajta, vi se slažete da će GR. SARANTIS SA odmah da deaktivira vaš status kao člana i obrisaće sve lične informacije vezane za vaš status kao člana.
 2. GR. SARANTIS SA ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa gubitkom sa vaše strane koja je vezana sa odredbama ovog veb sajta, bilo da je uzrok raskid ugovora ili pogrešna interpretacija ili nemar ili neka druga povreda (quasi-tort) od GR. SARANTIS SA uključujući, ali bez ograničenja na, neki gubitak profita, poslovne mogućnosti, nekog slučajnog ili posledičnog, finansijskog, ili indirektnog gubitka ili posebnog gubitka koji ste pretrpeli a koji je nastao iz neke odgovornosti GR. SARANTIS SA u vezi sa veb sajtom ili tim odredbama, bez obzira da li ste konsultovali GR. SARANTIS SA o mogućnosti takvog gubitka ili štete. U svrhu ovog člana, uključeni su i zaposleni, agenti, povezane kompanije i podizvođači GR. SARANTIS SA.

 

 1. GR. SARANTIS SA omogućava da ovaj veb sajt bude besplatan servis svojim korisnicima.
 2. Posetilac / korisnik ovog veb sajta mora da bude saglasan sa odredbama grčkog, evropskog i internacionalnog zakona i relevantnih propisa koji važe za telekomunikacije a sa druge strane da se uzdrži od svakog ilegalnog i uvredljivog korišćenja sadržaja i usluga na ovom veb sajtu. Svaka šteta koja se napravi ovom veb sajtu ili internetu će biti rezultat zloupotrebe ili neodgovarajućeg korišćenja relevantnih usluga od strane korisnika/posetioca i spada u domen njene/njegove isključive odgovornosti.
 3. Nelegalno ili nezakonito ponašanje: Posetilac / korisnik ovog veb sajta ne sme da postavi ili prenosi nikakav pornografski, skaradan, klevetnički, uvredljiv, preteći nelegalni ili drugi materijal moji može da proizvede ili dovede do ponašanja koje bi zatim moglo da izvrši krivični prekršaj, može da prouzrokuje građansku odgovornost, ili može na drugi način da prekrši neku zakonsku odredbu. Iako GR. SARANTIS SA ili neka druga strana koja je uključena u stvaranje, proizvodnju ili objavljivanje ovog veb sajta može da prati, vrši nadzor ili ispravlja prenos ili druge povezane radnje, GR. SARANTIS SA i sve strane uključene u stvaranje, proizvodnju ili objavljivanje ovog veb sajta odbacuju svaku odgovornost koja može da proistekne iz njihovog sadržaja uključujući indikativne ili zahteve bez- ograđivanja za klevetu, verbalnu uvredu, bezočno ruženje, izdavanje ili povredu autorskih prava.
 4. OPŠTE

11.1. GR. SARANTIS SA će poslati sva obaveštenja povezana sa odredbama i upotrebom ovog vebsajta putem e-mejla na poslednju poznatu e-mejl adresu koju ste vi naveli ili putem pošte na poslednju poznatu poštansku adresu.

11.2. GR. SARANTIS SA može da dodeli ove Odredbe trećoj strani i/ili imenuje podizvođače, uključujući spoljne servisere, da izvrše svoja prava i obaveze prema ovim Odredbama.  

11.3. Ako se neki član iz ovih Odredbi smatra neprimenljivim, to neće uticati na validnost i primenljivost drugih članova.

11.4. Ove Odredbe predstavljaju kompletan sporazum između vas i GR. SARANTIS SA i određuju vaš pristup i upotrebu veb sajta. Ove odredbe  imaju prvenstvo nad svim pisanim sporazumima između vas i GR. SARANTIS SA u vezi sa korišćenjem ovog veb sajta.

11.5 Posebno za deo Odnosa investitora, ili gde je drugde primenljivo, ove odredbe će se tumačiti u skladu sa Pravilnikom Helenske Komisije za tržište kapitala.

11.6  Za korisnike mlađe od 18 godina, smatra se da treba da pribave prethodnu saglasnost roditelja/staratelja za svaki slučaj davanja ličnih podataka na veb sajtu  GR. SARANTIS SA.

 

ZAKON KOJI SE PRIMENJUJE

Ovaj ugovor o korišćenju se vodi prema Odredbama Grčkog Zakona, direktiva i propisa Evropskog Zakona i relevantnih internacionalnih odredbi i tumači se osnovu pravila dobre namere,  etike transakcije i pravih ekonomskih i društvenih ciljeva. Ako se odredbe  pokažu suprotnim zakonu i zbog toga su nevažeće ili ništavne, on automatski prestaje da važi bez da u drugom slučaju utiče na važenje ostalih uslova. Nikakva modifikacija uslova iz ovog ugovora neće se razmotriti a takva modifikacija neće biti njegov deo, ako nije formulisana u pisanom obliku i nije u njega ugrađena. Kompetentni sudovi za sve sporove nastale u vezi sa ovim ugovorom su Sudovi u Atini, Grčka

 

 

Change cookies consent Revoke cookies consent