Sarantis širom sveta


Posetite našu grupnu stranicu

Sarantis Grupacija| Engleski jezik

Ili odaberite lokaciju

SARANTIS BEOGRAD

Upotreba kolačića

Uslovi korišćenja

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Posetilac/korisnik strana i usluga na veb sajtu GR. SARANTIS SA mora da pažljivo ovo pročita i slučaju neslaganja sa navedenim uslovima, ne sme da ih koristi. U protivnom za posetioca/korisnika se smatra da prihvata sadašnje uslove i daje svoju saglasnost. Legalna obaveštenja i uslovi koji su ovde dati važe za sve veb sajtove GR. SARANTIS SA, osim ako eksplicitno nije drugačije navedeno na određenoj strani.

 

SARANTIS SA nije odgovoran za bilo kakvu radnju koju preduzima pojedinac ili organizacija, gdegod da se nalaze, kao rezultat, direktno ili indirektno, informacije koja se nalazi na ili joj se može prići preko veb sajta, bez obzira da li je ta informacija data od strane GR. SARANTIS  SA ili neke treće stane. Ništa na ovom veb sajtu neće biti protumačeno kao davanje saveta  ili davanje preporuka a ovaj veb sajt ne može uvek biti potpuno ažuriran, i iz tog razloga, ova informacija se daje na na osnovi  „ONAKVA KAKVA JE“ i „KAKO JE DOSTUPNA“. GR. SARANTIS SA ni na koji način ne predstavlja ili daje garancije, direktno ili indirektno, o sadržaju ovog veb sajta , uključujući, ali bez ograničenja na, neblagovremenost, tačnost, sveobuhvatnost ili prikladnost za neki poseban cilj u ovom sadržaju  ili ishod može proisteći iz korišćenja veb sajta i neće sadržavati greške ili će biti pouzdan. Posetilac/korisnik prihvata da upotreba informacija primljenih ili preuzetih  sa ili putem ovog veb sajta je na isključivo njegovu/njenu diskreciju i na njegovu/njenu odgovornost.

 

Pošto se pristupi ovom veb sajtu posetilac/korisnik  strana i usluga GR. SARANTIS SA prihvata njegovo korišćenje na njegov/njen rizik kao i da nijedna strana koja je uključena u kreiranje, proizvodnju ili objavljivanje ovog veb sajta uopšte ne snosi nikakvu odgovornost. Indikativno, ali ne i restriktivno, navedi se da ovaj veb sajt nije odgovoran za bilo kakve direktne, slučajne, posledične ili indirektne štete, troškove ili izdatke bilo koje vrste (uključujući naknade pravnim zastupnicima, naknade ekspertima ili druge troškove) koji mogu da nastanu direktno ili indirektno zbog pristupa, upotrebe ili navigacije ovog veb sajta ili zbog preuzimanja nekog materijala, teksta, podataka, slika, video ili audio datoteka sa ovog veb sajta uključujući, ali bez ograničenja na, neki indukovan virus, programsku grešku (bug), ljudsku aktivnost, ili grešku nekog drugog kompjuterskog sistema, telefonske linije, kompjuterskog hardvera, softvera ili programske smetnje u radu, ili neku drugu grešku, propust, kašnjenje u prenosu kompjutera ili kompjuterske konekcije.

 

SARANTIS SA, bez garancije i zbog toga bez odgovornosti, učiniće svaki napor da obezbedi da informacije i sav materijal bude vođen sa maksimalnom tačnosti, jasno, blagovremeno, kompletno i da bude dostupan. Ni u kom slučaju, uključujući slučaj nemara GR. SARANTIS SA  je odgovoran za svaku štetu uzrokovanu posetilocu/korisniku zbog korišćenja veb sajta.

Naglašava se da se ništa na ovom veb sajtu može smatrati kao poziv da se investira ili na drugi način učestvuje u akcijama, ili drugim hartijama od vrednosti GR. SARANTIS SA. Sadašnji rezultati i razvoji mogu da se materijalno razlikuju od bilo kakvog predviđanja, mišljenja ili ambicije navedene na ovom veb sajtu i ostvarenje ranijih cena bilo kojih predmetnih akcija akcija ne treba da se shvati kao pouzdan vodič za buduće poslove.

Takođe, u vezi sa informacijama o proizvodima GR. SARANTIS SA, koji su u vezi sa suplementima za ishranu, proizvoda za ličnu negu, dezodoransa, gelova za tuširanje, itd., pristup posetioca tom elektronskom sadržaju ima za cilj samo informaciju i nikako ne bi trebalo da se shvati, direktno ili indirektno, kao sugestija, preporuka, savet ili ohrabrenje da se koriste tretmani ili prihvati tretman, kao veb sajt, bez obzira kako može da bude specijalizovan ili validan, on obezbeđuje samo opšte informacije i ne može da zameni medicinsku dijagnozu. Korisnik koji odluči da se osloni na obaveštenja sa veb sajta to radi na njenu/njegovu ličnu odgovornost a GR. SARANTIS SA nije odgovoran za bilo kakvu štetu koji trpi korisnik koji je koristio ovu informaciju.

 

ZABRANA PONOVNE PUBLIKACIJE

Izdavačka prava koja se tiču ovog veb sajta, uključujući, bez ograničenja, sva dokumenta, datoteke, tekstove, slike, grafike i dodatni materijal koji se tu nalazi, i uopšte izgled veb sajta, predstavlja autorsko pravo GR. SARANTIS SA, podleže svim pravima, osim ako nije jasno drugačije naglašeno. GR. SARANTIS SA ovlašćuje korisnika da kopira i štampa izvode ili dokumenta sa ovog veb sajta (osim sadržaja koji je u posedu treće strane i kao takav je određen) za ne- komercijalnu upotrebu od strane korisnika pod uslovom da bilo koja kopija ili izvod ovih dokumenata ili strana zadržavaju sva autorska prava ili druge napomene o vlasništvu i klauzule o odbijanju odgovornosti koji se u njima nalaze. Svaki logo GR. SARANTIS SA i trgovačke oznake ne mogu se koristiti ili reprodukovati bez prethodne pisane saglasnosti GR. SARANTIS SA osim ako nije drugačije određeno, reprodukcija dela ili celog sadržaja ovog veb sajta u bilo kom obliku, uključujući uramljivanje, stvaranje nekog proizvodnog dela na osnovu veb sajta i/ili njegovih sadržaja, integracija u druge veb sajtove, sisteme elektronskog pronalaženja, je zabranjeno. Nikakav link na ovom veb sajtu ne može da bude povezan sa nekim drugim veb sajtom bez prethodnog pisanog odobrenja GR. SARANTIS SA. Izuzeto od ove ograničene licence, ništa na ovom veb sajtu neće biti tumačeno kao garancija nekim drugim pravima ili licencama u vezi sa nekim autorskim pravom, patentom ili fabričkom markom GR. SARANTIS SA ili bilo kojim trećom stranom. Nazivi svih proizvoda koji se navode na veb sajtu su fabričke marke SARANTIS Group, osim onih na kojima su oznake koje se vide u vlasništvu druge kompanije.

 

PRAVA INTELEKTUALNOG I INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA   

Kompletan sadržaj ovog sajta, uključujući ali bez ograničenja na tekstove, imena, zaštitne fabričke znake, logoe, grafike, ilustracije, fotografije, video ili audio datoteke i generalno sve vreste datoteka su intelektualno vlasništvo GR. SARANTIS SA i u skladu su sa nacionalnim i internacionalnim odredbama o autorskom pravu, sa izuzetkom eksplicitno priznatih prava treće strane. Zbog toga je jasno zabranjeno reprodukovati, preštampati, kopirati, arhivirati, prodavati, prenositi, deliti, objaviti, izvršiti, preuzeti, prevesti, modifikovati na bilo koji način, celinu ili delimično, bez prethodno izražene pisane saglasnosti GR.SARANTIS SA, osim ako drugačije ovde nije navedeno. Korisnik/posetilac prihvata da sve što se nalazi na stranama ovog veb sajta je registrovana intelektualna svojina GR.SARANTIS SA, ili trećih strana (korišćene posle licenciranja) i zbog toga neovlašćena upotreba može da dovede do kazne ili globe.

 

PRAVO KORIŠĆENJA INFORMACIJA KOJE SE DOBIJAJU OD KORISNIKA

Sve informacije koje pribavlja GR.SARANTIS SA od korisnika veb sajta (uključujući ali ne isključivo, lične informacije, veštine, komentare, ideje, pitanja, tehničke, ekspertske ili druge slične informacije) neće se smatrati poverljivim. GR.SARANTIS SA može da otkrije, kopira, i koristi sve ili neke informacije u bilo koju svrhu bez ograničenja. u svakom slučaju GR. SARANTIS SA neće sprečiti upotrebu ovih informacija u cilju razvoja, proizvodnje i reklamiranja svojih proizvoda.

 

VEB SAJTOVI I SADRŽAJ TREĆIH STRANA

Ovaj veb sajt može da ima sadržaj koji je vlasništvo trećih strana  (npr. članci, podaci ili izvodi) a može takođe da sadrži i hiper-linkove koji vode do veb sajtova koji su vlasništvo trećih strana. GR. SARANTIS SA  obezbeđuje sadržaj i linkove ovim trećim stranama za olakšavanje upotrebe svojim korisnicima. GR. SARANTIS SA nema kontrolu nad veb sajtovima koji su u vlasništvu trećih strana ili njihovim sadržajima, koji su pristupili sa ovih sajtova ili su dostupni na ovom veb sajtu, i zbog toga GR. SARANTIS SA  ne prenosi, finansira, savetuje ili na drugi način prihvata neku odgovornost za ove veb sajtove ili sadržaj koji je vlasništvo trećih strana. Još preciznije, GR. SARANTIS SA ne prihvata nikakvu odgovornost koja proizilazi iz nekog potraživanja da sadržaj trećih strana (bilo da su objavljene na ovom veb sajtu ili nekom drugom veb sajtu) krši intelektualna prava svojine neke osobe ili uzurpira odgovornost koja proizilazi  iz informacije ili mišljenja koji se nalazi na ovom veb sajtu ili sadržaju koji poseduje treća strana.

 

Hiper-linkovi:

Mada ovaj hiper-link može da se poveže da se poveže sa drugim veb sajtovima, ovaj sajt nije odgovoran za sadržaj i usluge drugih veb sajtova na koje se povezuje, ili da garantuje njihovu dostupnost. GR.SARANTIS SA odbija svaki direktni ili indirektni andosman, odobrenje, primanje u podružnicu, sponzorstvo ili saradnju sa povezanim sajtovima,  osim ako se jasno ovde drugačije ne navodi. Pošto pristupi veb sajtu posetilac/korisnik ovog veb sajta prihvata da GR. SARANTIS SA nije odgovoran za koje probleme koji mogu da se jave tokom pristupanja/korišćenja veb sajtova na koji se sadašnji veb sajt odnosi  ili  na koji je povezan, jer se ta odgovornost odnosi ekskluzivno na sferu odgovornosti pojedinačnog veb sajta.

UPOTREBA SOFTVERA

Upotreba softvera koji je preuzet sa ovog veb sajta je isključivo po nahođenju i proceni potencijalnih rizika korisnika. Treba da osigura da softver koji preuzmete sa ovog veb sajta na vaš lični računar bude pogodan za korišćenje na vašem kompjuteru i da ne sadrži viruse.

 

IZMENE NA VEB SAJTU – REVIZIJA POSTOJEĆEG

SARANTIS SA zadržava pravo da menja ili povuče neki deo ili ceo veb sajt u svako doba bez prethodnog upozorenja. Uprkos gore navedenom, GR. SARANTIS SA nije u obavezi da ažurira veb sajt. Korisnici ovog veb sajta nemaju pravo na bilo kakvu kompenzaciju zbog nemogućnosti da koriste usluge koje im nudi veb sajt.

SARANTIS SA zadržava pravo da proceni sadašnje legalne informacije u svako doba i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja ili obaveze. Korisnici/posetioci treba uvek da provere moguće izmene i ako oni nastave da koriste sajt, podrazumeva se da u svakom slučaju oni prihvataju modifikovane uslove i odredbe. U suprotnom oni treba da se uzdrže od upotrebe/pregledanja ovog veb sajta.

 

PITANJA

Sva pitanja treba slati putem e-mejla na sledeću e-mejl adresu rs-info@sarantisgroup.com

 

POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

SARANTIS SA smatra da je privatnost korisnika veb sajta kao i sigurnost njihovih ličnih podataka veoma važna. Mi smo odgovorni za obradu svih ličnih informacija koje nam vi date. GR. SARANTIS SA politika privatnosti.

 

IZBOR DALJIH KONTAKATA OD GR. SARANTIS SA

Povremeno vas možemo kontaktirati putem e-mejla ili poštom sa informacijom o našim proizvodima ili uslugama ili onih od kompanija naše grupe i poslovnih partnera koji bi mogli da budu od vašeg interesa ( npr. ažuriranje poslednjih novosti). Ako ne želite da primite takve informacije, možete lako odlučiti da ih ne primate, kao što je navedeno u Politici privatnosti, sve dok ste fizičko lice ili isključivo vlasništvo. U slučaju pravnog lica, vi se možete odjaviti obaveštavajući nas u bilo koje doba putem e-mejla na sledeće e-mejl adrese:

rs-info@sarantisgroup.com. U oba slučaja postoji mogućnost odjave informativnom e-mejl porukom.

UPOTREBA KOLAČIĆA

GR.SARANTIS SA Politika Kolačića

Politika Kolačića

Na našem vebsajtu https://serbia.sarantisgroup.com ( vebsajt )mi koristimo kolačiće. Politika Kolačića objašnjava šta su kolačići, način na koji ih koristimo na vebsajtu, kako možete da ih sebi omogučite ili onemogučite, i neke druge informacije.

 

ŠTA SU KOLAČIĆI?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje veb sajt čuva na vašem kompjuteru ili mobilnom uređaju kada vi posećujete sajt. Na ovaj način, veb sajt može da prepozna lični kompjuter koji vi koristite ili vaš mobilni uređaj, pošto on sakuplja informacije koje se odnose na tabelu kolačića. Sve informacije se koriste iz određeni razlog i vremenski period, jer je analitički opisan za svaki kolačić u tabeli kolačića. Pored toga, neki kolačići služe  SARANTIS GROUP za komercijalne reklame i/ili promociju. Kolačići omogućavaju veb sajtu da upamti vaše aktivnosti i preference tokom vremenskog perioda i da obezbedi lakše korisničke usluge. Dole možete naći detaljniji pregled kategorija kolačića koje mi koristimo i u koje svrhe.

„Kolačići“ mogu biti dugotrajni ili sesioni. Dogotrajni kolačići ostaju u vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju čak i kada se odjavite, dok se sesioni kolačići brišu čim izađete iz pretraživača.

Kolačiće može da instalira provajder veb sajta koga posećuje korisnik (prvi deo kolačića) ili drugi preko provajdera veb sajta (treća strana kolačića) koju posećuje korisnik.

Odgovoran za obrađivanje ličnih podataka je provajder kolačića  koji ih prikuplja (provajderi su navedeni na relevantnoj tabeli kolačića) a primaoci ličnih podataka su lica (službenici, treće strane) koji imaju ovlašćenja provajdera.

 

KAKO SE KOLAČIĆI KORISTE NA VEB-SAJTU?

Kada pristupite i upravljate veb sajtom, mi sačuvamo neke datoteke kolačića u vašem uređaju unutar pretraživača. Kolačići se koriste iz dole navedenih razloga:

Da aktiviraju neke funkcije veb sajta.

U analitičke svrhe.

KOJE KATEGORIJE KOLAČIĆA SE KORISTE NA WEBSAJTU?

Razne kategorije kolačića postoje u zavisnosti od cilja njihovog koriščenja. Kategorije kolačića koje koristi SARANTIS GROUP su sledeće:

 

Tehnička neophodnost kolačića koja je bitna za optimalan rad veb sajta omogućuje vam da pretražujete veb sajt i koristite njegove karakteristike, kao što je pristup sigurnim zonama, uz prethodni izbor jezika ili prezentacije rezultata pretraživanja, itd. Takvi kolačići ne prepoznaju individualnu identifikaciju. Bez ovih kolačića, mi ne možemo da ponudimo efektivan rad našeg veb sajta, tako da treba prethodno da se izaberu.

Odabrani kolačići koji omogućuju veb sajtu da pamti informaciju koja menja način na koji veb sajt reaguje ili izgleda, kao vaši odabrani jezici ili region u kome ste i dopuštaju vam da napravite spisak vaših želja. Ti kolačići se čuvaju onoliko koliko vaš pretraživač traje. Ova kategorija kolačića zahteva vašu saglasnost.

Statistički kolačići koji pomažu veb sajt vlasnicima razumeju kako posetioci komuniciraju sa veb stranama prikupljajući informacije i prenose ih anonimno sa isključivim ciljem poboljšanja funkcija veb sajta. Informacije koje mi analiziramo su anonimne, dok funkcija „Do not track“, koju vi možete postaviti putem pretraživača koji koristite, daje vam dalju sigurnost. Te kolačiće koristimo mi ili treće strane u naše ime. Ta kategorija kolačića traži vašu saglasnost.

Kolačići za marketing čiji je cilj da vam nude sadržaj koji odgovara vašim interesovanjima. Kolačići prate vaše preference da bi vam obezbedili najrelevantniju reklamu ili pristup van SARANTIS GROUP veb sajtova. Te kolačiće koristimo mi ili treće strane u naše ime. Ova kategorija kolačića zahteva vašu saglasnost.

Informacija o  svakom kolačiću, njegovom nazivu, kategoriji za koju je klasifikovan, cilj njegove upotrebe, trajanje njegovog arhiviranja i njegovog provajdera, kao i mogućnost omogućavanja ili povlačenja vaše saglasnosti za upotrebu kolačića kog vi želite, možete naći na Tabeli Kolačića.

Vaše opcije se čuvaju na uređaju i na pretraživaču 12 meseci i po isteku tog perioda, od vas će se tražiti da ih obnovite.

Gr. Sarantis SA, 26, Amarousiou, Chalandriou str. Atina, postupa kao Kontrolor.

Možete saznati više o tome ko smo mi, kako nas možete kontaktirati, kako mi obrađujemo vaše lične podatke i kako vi možete ovde da koristite svoja prava u našoj Politici zaštite ličnih podataka.

KAKO MOŽETE DA OSPOSOBITE/ONESPOSOBITE KOLAČIĆE?

Možete podesiti vaš pretraživač da vas opomene u vezi sa upotrebom kolačića, da vam obezbedi kolačiće kada ih odaberete, ili ih spreči da se instaliraju na vašem uređaju, i da koristite „Do Not Track“ funkciju.

Možete izbrisati sve kolačiće koji su već na vašem uređaju čišćenjem istorije pretrage pretraživača. Ovo će obrisati sve kolačiće sa svih veb sajtova koje ste posetili sa pretraživačem. Na ovaj način, neke sačuvane pozicije biće izgubljene, kao što su sačuvane prijave, postavljene preference, itd.

Štaviše, ako se odlučite da onesposobite sve kolačiće ili ne prihvatate njihovu instalaciju, vi nećete moći da se u potpunosti upoznate sa interaktivnim karakteristikama našeg veb sajta. Na taj način, vi nećete moći da memorišete vaše preference, a neke od naših stranica možda neće moći da se valjano prikažu.

Da biste upravljali vašim kolačićima preko vašeg pretraživača, kliknite sledeće linkove da bi se preusmerili na podršku vašeg pretraživača veb stranica.

Za Chrome, posetite Google stranicu:

https://support.google.com/accounts/answer/32050

Za Internet Explorer, posetite Microsoft stranicu:

http://support.microsoft.com/kb/278835

Za Firefox, posetite Mozilla stranicu:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Za Safari, posetite Apple stranicu:

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Ako koristite neki drugi pretraživač za posetu veb sajta, posetite službene veb stranice vašeg pretraživača.

GDE MOŽETE NAĆI DALJE INFORMACIJE U VEZI SA KOLAČIĆIMA?

Više informacija o kolačićima možete izaći na veb stranicama sledećih  trećih strana:

Sve o kolačićima: http://www.allaboutcookies.org/

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

ŠTA SU DATOTEKE LOGOVANJA

Sledeći podaci biće zabeleženi u datoteke logovanja za svaki zahtev na serveru Portala od pretraživača posetioca/korisnika:

  • IP adresa posetioca/korisnika, koja je njen/njegov lični podatak, čak iako mi ne možemo da ga/nju identifikujemo sami na osnovu ove informacije,
  • Vreme i mesto izvršenja svakog zahteva za transfer podataka između pretraživača i servera (https zahtev) za rad https protokola,
  • Šifra servera za odgovor sa pozivnim parametrima https protokola (https odgovor),
  • Vreme odgovora servera u ms na svaki zahtev i
  • Tip pretraživača preko koga je zahtev dostavljen.

Gornji podaci biće sakupljeni radi kontrole bezbednosti informacija i usluga Portala, da bi se obezbedio prilaz, integritet i poverljivost informacija i podataka od slučajne ili ilegalne ili  pakosne radnje ili incidenta, da istraži svaki online napad ili incident, i da podrži sve relevantne legalne zahteve.

Datoteke logovanja će se čuvati u periodu od 12 meseci i mogu se proslediti kompaniji za obradu u cilju održavanja Portala i kompetentnim ličnostima ako je neophodno, da ispitaju neki online napad ili incident. Informacija zbog koje se vrši istraga ili je upotrebljena u kontekstu legalnih potraživanja biće čuvana u periodu potrebnom u te svrhe. 

 

 

 

 

 

Change cookies consent Revoke cookies consent